โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน คือโครงการที่สำคัญ ของวัดป่ามณีกาญจน์ ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติธรรม ที่มุ่งเน้นการอบรมแก่เยาวชน ให้รู้จักหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ตามแนวทางพระสายกัมมัฏฐาน ของ หลวงปู่เสาร์ กันตฺสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก การที่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ท่านได้รับทราบปัญหา การใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมของเยาวชน จนกลายเป็นบุคคลบริโภคนิยม ก่อให้เกิดอันตรายต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในที่สุด ท่านจึงเริ่มจัดทำ โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับเยาวชน และเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนา จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย (จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม เป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรม สำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ให้มาบวชเป็นสามเณร หรือพระภิกษุสงฆ์ หรือบวชเป็นผ้าขาว ถือศีล ๘ หรือศีล ๕ ตามความสมัครใจ และดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมในช่วงนั้นๆ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมา มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยทางวัด มิได้คิดค่าใช้จ่าย กับผู้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด ทั้งในด้านค่าบริขาร อาหาร จีวร บาตร ฯลฯ ล้วนมาจาก ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคด้วยความสมัครใจทั้งสิ้น
เรื่องเณรจีน

 

จัดทำโดย คณะศิษย์วัดป่ามณีกาญจน์

โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน คือโครงการที่สำคัญ ของวัดป่ามณีกาญจน์ ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติธรรม ที่มุ่งเน้นการอบรมแก่เยาวชน ให้รู้จักหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ตามแนวทางพระสายกัมมัฏฐาน ของ หลวงปู่เสาร์ กันตฺสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก การที่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ท่านได้รับทราบปัญหา การใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมของเยาวชน จนกลายเป็นบุคคลบริโภคนิยม ก่อให้เกิดอันตรายต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในที่สุด ท่านจึงเริ่มจัดทำ โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับเยาวชน และเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนา จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย (จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม เป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรม สำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ให้มาบวชเป็นสามเณร หรือพระภิกษุสงฆ์ หรือบวชเป็นผ้าขาว ถือศีล ๘ หรือศีล ๕ ตามความสมัครใจ และดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมในช่วงนั้นๆ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมา มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยทางวัด มิได้คิดค่าใช้จ่าย กับผู้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด ทั้งในด้านค่าบริขาร อาหาร จีวร บาตร ฯลฯ ล้วนมาจาก ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคด้วยความสมัครใจทั้งสิ้น
เรื่องเณรจีน
โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน คือโครงการที่สำคัญ ของวัดป่ามณีกาญจน์ ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติธรรม ที่มุ่งเน้นการอบรมแก่เยาวชน ให้รู้จักหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ตามแนวทางพระสายกัมมัฏฐาน ของ หลวงปู่เสาร์ กันตฺสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก การที่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ท่านได้รับทราบปัญหา การใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมของเยาวชน จนกลายเป็นบุคคลบริโภคนิยม ก่อให้เกิดอันตรายต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในที่สุด ท่านจึงเริ่มจัดทำ โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับเยาวชน และเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนา จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย (จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม เป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรม สำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ให้มาบวชเป็นสามเณร หรือพระภิกษุสงฆ์ หรือบวชเป็นผ้าขาว ถือศีล ๘ หรือศีล ๕ ตามความสมัครใจ และดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมในช่วงนั้นๆ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมา มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยทางวัด มิได้คิดค่าใช้จ่าย กับผู้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด ทั้งในด้านค่าบริขาร อาหาร จีวร บาตร ฯลฯ ล้วนมาจาก ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคด้วยความสมัครใจทั้งสิ้น
เรื่องเณรจีน
โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน คือโครงการที่สำคัญ ของวัดป่ามณีกาญจน์ ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติธรรม ที่มุ่งเน้นการอบรมแก่เยาวชน ให้รู้จักหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ตามแนวทางพระสายกัมมัฏฐาน ของ หลวงปู่เสาร์ กันตฺสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก การที่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ท่านได้รับทราบปัญหา การใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมของเยาวชน จนกลายเป็นบุคคลบริโภคนิยม ก่อให้เกิดอันตรายต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในที่สุด ท่านจึงเริ่มจัดทำ โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับเยาวชน และเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนา จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย (จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม เป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรม สำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ให้มาบวชเป็นสามเณร หรือพระภิกษุสงฆ์ หรือบวชเป็นผ้าขาว ถือศีล ๘ หรือศีล ๕ ตามความสมัครใจ และดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมในช่วงนั้นๆ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมา มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยทางวัด มิได้คิดค่าใช้จ่าย กับผู้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด ทั้งในด้านค่าบริขาร อาหาร จีวร บาตร ฯลฯ ล้วนมาจาก ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคด้วยความสมัครใจทั้งสิ้น
เรื่องเณรจีน
โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน คือโครงการที่สำคัญ ของวัดป่ามณีกาญจน์ ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติธรรม ที่มุ่งเน้นการอบรมแก่เยาวชน ให้รู้จักหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ตามแนวทางพระสายกัมมัฏฐาน ของ หลวงปู่เสาร์ กันตฺสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก การที่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ท่านได้รับทราบปัญหา การใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมของเยาวชน จนกลายเป็นบุคคลบริโภคนิยม ก่อให้เกิดอันตรายต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในที่สุด ท่านจึงเริ่มจัดทำ โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับเยาวชน และเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนา จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย (จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม เป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรม สำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ให้มาบวชเป็นสามเณร หรือพระภิกษุสงฆ์ หรือบวชเป็นผ้าขาว ถือศีล ๘ หรือศีล ๕ ตามความสมัครใจ และดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมในช่วงนั้นๆ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมา มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยทางวัด มิได้คิดค่าใช้จ่าย กับผู้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด ทั้งในด้านค่าบริขาร อาหาร จีวร บาตร ฯลฯ ล้วนมาจาก ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคด้วยความสมัครใจทั้งสิ้น
เรื่องเณรจีน
โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน คือโครงการที่สำคัญ ของวัดป่ามณีกาญจน์ ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติธรรม ที่มุ่งเน้นการอบรมแก่เยาวชน ให้รู้จักหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ตามแนวทางพระสายกัมมัฏฐาน ของ หลวงปู่เสาร์ กันตฺสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก การที่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ท่านได้รับทราบปัญหา การใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมของเยาวชน จนกลายเป็นบุคคลบริโภคนิยม ก่อให้เกิดอันตรายต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในที่สุด ท่านจึงเริ่มจัดทำ โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับเยาวชน และเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนา จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย (จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม เป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรม สำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ให้มาบวชเป็นสามเณร หรือพระภิกษุสงฆ์ หรือบวชเป็นผ้าขาว ถือศีล ๘ หรือศีล ๕ ตามความสมัครใจ และดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมในช่วงนั้นๆ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมา มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยทางวัด มิได้คิดค่าใช้จ่าย กับผู้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด ทั้งในด้านค่าบริขาร อาหาร จีวร บาตร ฯลฯ ล้วนมาจาก ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคด้วยความสมัครใจทั้งสิ้น
เรื่องเณรจีน
โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน คือโครงการที่สำคัญ ของวัดป่ามณีกาญจน์ ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติธรรม ที่มุ่งเน้นการอบรมแก่เยาวชน ให้รู้จักหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ตามแนวทางพระสายกัมมัฏฐาน ของ หลวงปู่เสาร์ กันตฺสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก การที่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ท่านได้รับทราบปัญหา การใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมของเยาวชน จนกลายเป็นบุคคลบริโภคนิยม ก่อให้เกิดอันตรายต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในที่สุด ท่านจึงเริ่มจัดทำ โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับเยาวชน และเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนา จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย (จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม เป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรม สำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ให้มาบวชเป็นสามเณร หรือพระภิกษุสงฆ์ หรือบวชเป็นผ้าขาว ถือศีล ๘ หรือศีล ๕ ตามความสมัครใจ และดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมในช่วงนั้นๆ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมา มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยทางวัด มิได้คิดค่าใช้จ่าย กับผู้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด ทั้งในด้านค่าบริขาร อาหาร จีวร บาตร ฯลฯ ล้วนมาจาก ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคด้วยความสมัครใจทั้งสิ้น
เรื่องเณรจีน
โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน คือโครงการที่สำคัญ ของวัดป่ามณีกาญจน์ ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติธรรม ที่มุ่งเน้นการอบรมแก่เยาวชน ให้รู้จักหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ตามแนวทางพระสายกัมมัฏฐาน ของ หลวงปู่เสาร์ กันตฺสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก การที่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ท่านได้รับทราบปัญหา การใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมของเยาวชน จนกลายเป็นบุคคลบริโภคนิยม ก่อให้เกิดอันตรายต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในที่สุด ท่านจึงเริ่มจัดทำ โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับเยาวชน และเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนา จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย (จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม เป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรม สำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ให้มาบวชเป็นสามเณร หรือพระภิกษุสงฆ์ หรือบวชเป็นผ้าขาว ถือศีล ๘ หรือศีล ๕ ตามความสมัครใจ และดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมในช่วงนั้นๆ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมา มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยทางวัด มิได้คิดค่าใช้จ่าย กับผู้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด ทั้งในด้านค่าบริขาร อาหาร จีวร บาตร ฯลฯ ล้วนมาจาก ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคด้วยความสมัครใจทั้งสิ้น
เรื่องเณรจีน