ประวัติวัดป่าพิสิฐบ้านนากอก

ประวัติวัดป่าพิสิฐนากอก

 

นายพิสิฐ   อมรกิจเจริญ  มีจิตมุ่งมั่นมีความเพียร พยายามอย่างสูง ที่จะมอบถวายที่ดิน ๒ แปลง เพื่อการสร้างวัด กล่าวคือ

๑. ที่ดิน จำนวน  ๘๖  ไร่ ที่ อ.เวียงสา จ. น่าน วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างวัดใหม่

 ๒. ที่ดิน จำนวน  ๒๐  กว่าไร่ ที่ อ.ภูเรือ จ.เลย วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมภาวนา

     คุณวิภาพร ธรรมเลอศักดิ์ ผู้เป็นน้องสาวของคุณพิสิฐ ได้เล่าความว่า พี่ชายตนเองนั้นได้เพียรพยายามที่จะยกที่ดินทั้ง 2 แห่ง มอบถวายให้ พระมหากฤษณ์ สิริธโร  ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่คุณพิสิฐนับถือ เพราะท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีการศึกษา ทั้งปริยัติธรรมพร้อมทั้งมุ่งมั่นศึกษาทางด้านการเจริญจิตภาวนา ด้วยมุ่งหมาย เพื่อให้ที่ดินแห่งนี้จะได้เป็นวัด และสถานปฏิบัติภาวนา 

     คุณวิภาพรเล่าว่าคุณพิสิฐเพียรพยายามพูดกราบขอโอกาส ให้พระมหากฤษณ์ เมตตารับการถวายที่ดินผืนนี้ เป็นสิบกว่ารอบ แต่ท่านก็ไม่ยอมรับ  

     จนเมื่อเวลาผ่านไป คุณพิสิฐเกิดมีอาการล้มป่วยลง แต่ความตั้งใอันแน่วแน่ ที่อยากจะมอบถวายที่ดิน ให้พระมหากฤษณ์ สิริธโร ยังคงมั่นคงในใจ จึงเพียรกราบขอความเมตตา ขอให้พระมหากฤษณ์ สิริธโร ได้โปรดเมตตารับที่ดิน เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนา ด้วยเห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของคุณพิสิฐ พระมหากฤษณ์ สิริธโรท่านจึงได้พิจารณา เมตตารับที่ดินของคุณพิสิฐไว้ เพื่อจะได้ยังประโยชน์ ให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ทั้งยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อ พุทธศาสนิกชนท่านผู้มีใจใฝ่ในการปฏิบัติธรรมสืบต่อไป

 

ลำดับเหตุการณ์เริ่มต้นในการสร้างวัดป่าพิสิฐบ้านนากอก

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะพระสงฆ์ได้แก่

1.  หลวงปู่บุญเรือง กิตติปุญโญ                              

2.  พระมหากฤษณ์ สิริธโร

3.  พระอาจารย์โต หิริธัมโม                                    

4.  พระอาจารย์ชาย ยสิโก

5.  พระอาจารย์หมอ วัฑฒนกโร                             

6.  พระพงษ์สิริ พิมพสิริ

            ได้เมตตามาดูที่ครั้งแรก พร้อมด้วยคุณสุรชัย คุณวิภาพร ธรรมเลอศักดิ์ และญาติธรรม ซึ่งได้เดินทางไปดูสถานที่บริเวณที่ดิน ที่จะปลูกสร้างวัดใหม่ เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เรื่องการขออนุญาตสร้างวัด จากผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการโอนที่ดิน  ที่กรมที่ดิน การรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา หลากหลายกลุ่ม ทั่วประเทศ และจากต่างประเทศ การพัฒนาที่ดิน สร้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต สร้างห้องน้ำ ขุดน้ำ  โดยมีรายละเอียดการดำเนินการตามภาพ โดยลำดับคณะสงฆ์ทั้ง 6 รูปได้เมตตา เดินทางมาดูที่ดินเป็นครั้งแรก พร้อมด้วยคุณสุรชัย คุณวิภาพร ธรรมเลอศักดิ์ และญาติธรรม ซึ่งได้เดินทางไปดูสถานที่บริเวณที่ดิน ที่จะปลูกสร้างวัดใหม่ และเริ่มดำเนินการตั้งแต่เรื่องการขออนุญาตสร้างวัดจากผู้ใหญ่บ้าน และได้ดำเนินการเรื่องการโอนที่ดิน ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้ดำเนินการสร้างวัดต่อไป

โฉนดที่ดินของคุณพิสิฐ ที่ได้มอบถวายเพื่อการสร้างวัด

     พระมหากฤษณ์ สิริธโร พิจารณาเห็นสมควรว่า ควรมอบถวายโฉนดที่ดินผืนนี้ แด่องค์หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ ให้ท่านเป็นประธานสงฆ์ ในการรับมอบที่ดิน ในการสร้างวัดป่าพิสิฐบ้านนากอกในครั้งนี้ จึงมีดำริให้คุณวิภาพร ธรรมเลอศักดิ์ ผู้เป็นน้องสาวของคุณพิสิษฐ์ เป็นผู้นำโฉนดที่ดินไปถวายแด่ องค์หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ

 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

     หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ ท่านเมตตามอบปัจจัยแด่ พระมหากฤษณ์ สิริธโร จำนวน 200,000 บาท พร้อมพุทธรูป หน้าตัก 16 นิ้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจสนับสนุนในการดำเนินการสร้างวัดใหม่ ณ บ้านนากอก ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน

     การเดินทางขึ้นมาสร้างวัดป่าใหม่ที่บ้านนากอก ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน ในวันแรกของการเดินทางนี้มีพระสงฆ์ร่วมคณะเดินทางจำนวน 8 รูป

1 : หลวงปู่บุญเรือง กิตติปุญโญ

2 : พระอาจารย์มณี สุมโน

3 : พระอาจารย์คำแสน  จันทโชโต ( ถ้ำ07 )

4 : พระอาจารย์ชาญ  ธัมมธโร

5 : พระมหากฤษณ์ สิริธโร

6 : พระอาจารย์ศรี กลวัฑฒโน

7 : พระอาจารย์ชวลิต(เม) ฐิติโก

8 : พระนครินทร์(หนึ่ง) วิริยธโร 

     และครูบาอาจารย์รูปอื่นๆที่มาร่วมกันสร้างวัดอีกภายหลัง มี พระอจ.ตุ้ย วัดเตาถ่าน, หลวงตาสม วัดวาชูคุ, พอจ.ชิน ครูบาปอง ครูบากาน เป็นต้น

 

 

ออกเดินทางวันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

     หลังฉันภัตตาหารเช้า ที่วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ร่วมฉันภัตตาหารเช้าที่วัดป่านันทบุรี จังหวัดน่าน โดยมีหลวงปู่บุญเรือง กิตติปุญโญเมตตาเป็นองค์ประธานจันทโชโต

     ด้วยปฏิปทาของพระมหากฤษณ์ สิริธโร ท่านต้องการให้การสร้างวัดป่าพิสิฐบ้านนากอกแห่งนี้ เป็นสถานที่แห่งการบำเพ็ญบุญบารมี ทั้งทาน ศีล ภาวนา เป็นสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนท่านผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรมใฝ่ในการสร้างบุญกุศลความดีทั้งหลาย ให้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัด เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ฝากความดีไว้ในพระพุทธศาสนา ดังนั้นในการสร้างวัดป่าพิสิฐบ้านนากอกแห่งนี้ จึงเริ่มการก่อสร้างเบื้องต้นจากความเมตตา ของพ่อแม่ครูอาจารย์ และด้วยความตั้งใจอันมุ่งมั่นของพระมหากฤษณ์ สิริธโร ที่มีความตั้งใจจะทำให้ ผืนดินที่ตรงนี้เป็นดินแดนแห่งร่มธรรม  เป็นที่พักกายพักใจ เป็นที่ให้ความสงบร่มเย็น เป็นสถานที่ของการพัฒนาฝึกตน ในการทำความพากเพียร ของท่านผู้ต้องการศึกษา เดินตามพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อกระทำให้สิ้นไปแห่งความทุกข์ทั้งปวง

     วัดป่าพิสิฐบ้านนากอกแห่งนี้ ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างสูง ท่านเมตตามาร่วมเป็นกำลังใจ และร่วมก่อสร้างเสนาสนะที่จำเป็นต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นการรวมพลัง ทั้งคณะพระสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยม ที่เมื่อทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มหากฤษณ์ สิริธโร  ท่านได้มีดำริจะมาสร้างวัดป่าแห่งใหม่ ที่ อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อเป็นการยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา และยังเป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะสมอย่างยิ่งในการปฏิบัติภาวนา คณะพระสงฆ์พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยม ที่ได้ทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้ ต่างก็เดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างวัดป่าแห่งนี้ด้วยจิตอนุโมทนายินดี

     

     การก่อสร้างเบื้องต้นในการมาถึงวันแรก วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เริ่มจากทำห้องน้ำชั่วคราว, โรงครัวชั่วคราว, ศาลาฉันภัตตาหารชั่วคราว และโรงเก็บของชั่วคราว (ภาพความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์วันแรกของการสร้างวัด ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔)

     การสร้างวัดป่าพิสิฐบ้านนากอกแห่งนี้ เมื่อชาวบ้านนากอก,นาเคียน ได้รับทราบข่าวว่า กำลังมีการก่อสร้างวัดป่าในชุมชนบ้านนากอก ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน ก็ได้รับการสนับสนุนร่วมแรงกายแรงใจ จากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน พ่ออุ้ยแม่อุ้ย แม้แต่ลูกหลานเด็กเล็กของชาวบ้านนากอกนาเคียน ก็ยังได้มีส่วนมาร่วมด้วยช่วยกัน สร้างวัดป่าใหม่ในครั้งนี้ ด้วยจิตที่น้อมเคารพบูชา ศรัทธาในพระรัตนตรัย ทำให้การก่อสร้างวัดป่าใหม่แห่งนี้ เต็มไปด้วยความปิติยินดี เกิดเป็นความสามัคคีธรรม นำไปสู่ความสงบร่มเย็นในร่มธรรมแห่งพระพุทธศาสนา วัดป่าพิสิฐบ้านนากอก เป็นวัดปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางปฏิปทา ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่ฝั้น อาจาโร และหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ โดยมีพระมหากฤษณ์ สิริธโร เป็นหัวหน้าผู้ดูแลของวัดแห่งนี้

ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อ จาก วัดป่าพิสิฐบ้านนากอก มาเป็น วัดป่าพิสิฐนากอก 

ต่อมา ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศแต่งตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา โดยสมบูรณ์