ประวัติวัดป่ากุลสุวรรณ์

ประวัติวัดป่ากุลสุวรรณ์

     

     ประวัติสํานักสงฆ์กุลสุวรรณ์ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ปีพศ.๒๕๕๕ คุณจํานงค์ กุลสุวรรณ์ พร้อมด้วยนางบุญมี กุลสุวรรณ์ ภรรยา ได้ มีเจตนาที่นําที่ดินจํานวน๑๐ ไร่ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยหัวนาบน 2/3 หมู่5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงได้นําที่ดินแปลงดังกล่าวถวายแด่ท่านพระอาจารย์ สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งท่านได้พิจารณาเห็นควรรับไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่พระเณร ที่ต้องเดินทางมาจากที่ต่างจังหวัดจะได้มีที่พัก หรือเวลามีกิจธุระ จําเป็นที่ในตัวจังหวัด อีกทั้งจะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวเมืองกาญจนบุรีอีกแห่งหนึ่งด้วย ต่อมาในวันที่2 มกราคม 2556 ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ท่านจึงได้มอบหมายให้พระ อาจารย์ชาญวิทย์ อกิญฺจโณ, พระโต หิริธมฺโม และคณะได้ลงมาจากวัดเวฬุวันเพื่อมาบุกเบิกและ เริ่มการก่อสร้างสิ่งที่จําเป็น โดยได้มีการถมดิน ก่อสร้างเสนาสนะ ศาลาชั่วคราว และกุฏิที่พัก ห้องน้ําและอื่นๆที่จําเป็น และมีพระอยู่จําพรรษาครบ5รูป โดยในปีแรกนั้นได้รับเมตตาจากองค์พระ ราชญาณวิสุทธิ โสภณ. (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน อําเภอเมือง จังหวัดเลยเป็นประธานทอดผ้ากฐิน ให้ด้วย ในปีพศ.๒๕๕๘ ทางวัดป่ากุลสุวรรณ์และคณะศรัทธา ได้ทําการขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกสองไร่ เพื่อก่อสร้างศาลาถาวร และได้รับเอกสารจากทางราชการให้สร้างวัด เมื่อ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีคุณจิระศักดิ์ สงวนคําเป็นผู้ขออนุญาต โดยมี พระอธิการโต หิริธมฺโม เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน