ประวัติวัดป่าแก้วกุลเจริญ

การก่อสร้างวัดป่าแก้วกุลเจริญ
การก่อสร้างวัดป่าแก้วกุลเจริญ ๒๕๕๗
พระคมสัน สิริจันโท
พระคมสัน สิริจันโท

ประวัติวัด (โดยสังเขป)
วัดป่าแก้วกุลเจริญ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จากศรัทธาและความตั้งใจในการถวายที่ดิน ของครอบครัวแก้วมณี โดยมีคุณวีระ แก้วมณี เป็นผู้ริเริ่มโครงการ โดยได้ถวายที่ดินจำนวน ๑๕ ไร่ ๘๐ ตารางวา ให้กับหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน และประธานที่ปรึกษามูลนิธิพิทักษ์คชสาร ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างวัด โดยองค์หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ มีเจตนารมณ์เพื่อให้ชุมชนในตำบลห้วยเขย่งซึ่ง เป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้มีสถานที่สำหรับยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นศูนย์รวมการดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนา เจริญจิตตภาวนาตามแนวทางของพระป่าสายธรรมยุติกนิกาย และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้ รู้จัก หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ต่อมา คุณพิชัย อาจาริยะกุล ซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดที่มีจิตศรัทธาในจริยวัตร อันงดงาม และเคร่งครัด ขององค์หลวงปู่ฯ ได้เล็งเห็นประโยชน์อันพึงมีต่อชุมชนและพุทธศาสนิกชน จึงได้ร่วมถวายที่ดิน แปลงติดกันอีก ๑๔ ไร่ ๗๖ ตารางวา รวมเป็น ๒๙ ไร่ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา ต่อมาพุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ที่มีความศรัทธา จึงได้ช่วยกันบริจาคจตุปัจจัยในการสร้างเสนาสนะ และถาวรวัตถุ เพื่อดำเนินการ ตามเจตนารมณ์ขององค์หลวงปู่ฯ โดยองค์หลวงปู่ฯ ได้ตั้งชื่อวัดจากการนำนามสกุลของทั้งสองท่านคือแก้วมณี และอาจาริยะกุล ซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด มาประกอบรวมกันเป็น วัดป่าแก้วกุลเจริญ การก่อสร้างวัดป่า แก้วกุลเจริญ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ เป็น ประธานการก่อสร้าง และได้มอบหมายให้ พระแสวง กตธัมโม เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างจนกระทั่งแล้วเสร็จ ตลอดเวลาที่ผ่านมา หลวงปู่ได้ส่งพระสงฆ์ในสังกัดของวัดเวฬุวัน หมุนเวียนเข้าจำพรรษามิได้ขาด และเมื่อพระ แสวง กตธัมโม มีความประสงค์ออกธุดงค์ หลวงปู่สาครจึงได้มอบหมายให้พระคมสัน สิริจันโท เข้ามาดูแลวัดป่าแก้วกุลเจริญ กระทั่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีชื่อว่า วัดป่าแก้วกุลเจริญ สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และมหาเถระสมาคม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พระคมสัน สิริจันโท เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖