หมายเหตุ พิกัดของวัดเวฬุวันคือ Latitude:N 14° 44' 37.16" Longitude:E 98° 36' 17.73"

 

จัดทำโดย คณะศิษย์วัดป่ามณีกาญจน์

หมายเหตุ พิกัดของวัดเวฬุวันคือ Latitude:N 14° 44' 37.16" Longitude:E 98° 36' 17.73"
หมายเหตุ พิกัดของวัดเวฬุวันคือ Latitude:N 14° 44' 37.16" Longitude:E 98° 36' 17.73"
หมายเหตุ พิกัดของวัดเวฬุวันคือ Latitude:N 14° 44' 37.16" Longitude:E 98° 36' 17.73"
หมายเหตุ พิกัดของวัดเวฬุวันคือ Latitude:N 14° 44' 37.16" Longitude:E 98° 36' 17.73"
หมายเหตุ พิกัดของวัดเวฬุวันคือ Latitude:N 14° 44' 37.16" Longitude:E 98° 36' 17.73"
หมายเหตุ พิกัดของวัดเวฬุวันคือ Latitude:N 14° 44' 37.16" Longitude:E 98° 36' 17.73"
หมายเหตุ พิกัดของวัดเวฬุวันคือ Latitude:N 14° 44' 37.16" Longitude:E 98° 36' 17.73"